ผู้บริหาร

11

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้200
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2661
mod_vvisit_counterเดือนนี้1638
mod_vvisit_counterทั้งหมด169629

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AEC 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ผอ.คลัง) PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเพ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
……………………………….
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหาร ที่
ว่าง โดยวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของ เทศบาล
ตำบลบ้านเพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๕ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๙๓ และข้อ ๑๓๙
(๒) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การ
บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ข้อ ๙๔ (๔) และ ข้อ ๙๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘)
๑.๒ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ ๗ (นักบริหารงานคลัง ๗)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร
และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกนี้ เป็นไปตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
(ผนวก ก)
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด
ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
น.) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัครพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (ผนวก ข)
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล และสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล(ก.พ. ๗)
จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
/๔.๓ รูปถ่าย..............
-๒-
๔.๓ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด
๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๔ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ
๔.๕ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี อนุญาตให้พนักงานเทศบาลมาสมัครคัดเลือก
๔.๖ แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกมีความยาว ไม่เกิน
๕ หน้ากระดาษ เอ ๔ จำนวน ๑๐ ชุด หากไม่ยื่นในวันสมัครถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
๔.๗ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ดีเด่น (ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครคัดเลือก) จำนวน ๑๐ ชุด (ไม่เกิน
๓ เรื่องยื่นวันสมัคร)
๔.๘ สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ การ
คัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕ )
ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สำหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม พร้อมติดรูปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ๓ ส่วน คือ
(๑) ประวัติการรับราชการ
(๒) วิสัยทัศน์
(๓) ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
พร้อมตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ใดๆ
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ประวัติ
การรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ โดยประเมินจากการจัดทำผลงาน และการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการเข้า
ดำรงตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และประเมินจากการสัมภาษณ์ ของคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
๕.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ
คุณลักษณะอื่นๆ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความรอบรู้งานในหน้าที่ ผลงานในอดีต
ความรอบรู้ในการบริหาร การบริหารงานบุคคล การบริหารอย่างมืออาชีพ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความประพฤติและค่านิยม
สร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่นๆ ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต
จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม ๓๐ คะแนน
/๒) สอบข้อเขียน..........
-๓-
๒) สอบข้อเขียน (อัตนัย) ประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน ๒ ข้อ โดยแสดง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเกี่ยวกับ
ความรอบรู้งานในหน้าที่ ความรอบรู้ในการบริหารอย่างมืออาชีพ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๖๐ คะแนน
๓) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐ คะแนน
๕.๒ ประวัติการรับราชการ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากอัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน อายุราชการ ความผิดทางวินัย ความดี
ความชอบย้อนหลัง โดยอัตราการให้คะแนนเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร ดังนี้
๑) เงินเดือน ๒๐ คะแนน
๒) วุฒิการศึกษา ๒๐ คะแนน
๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในตำแหน่ง
และสายงานปัจจุบัน ๒๐ คะแนน
๔) อายุราชการ ๒๐ คะแนน
๕) ความผิดย้อนหลัง ๕ ปี ๑๐ คะแนน
๖) ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี ๑๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการทดสอบสมรรถนะ
ทางการบริหาร และการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามข้อ ๕.๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนประวัติ การรับ
ราชการรวม ตามข้อ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ เข้า
รับการคัดเลือกในวันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์
ในวันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และสอบสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเสนอ
ผลงานในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในเวลา
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการคัดเลือก
การปฏิบัติตนในการสอบข้อเขียน การเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์
(๑) การแต่งกายชุดเครื่องแบบพนักงานเทศบาล สีกากีคอพับแขนยาว
(๒) ห้ามนำกระดาษ เอกสาร หรือตำรา และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวในขณะเข้า
สอบข้อเขียน การเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์
/๘. การขึ้นบัญชี.............
-๔-
๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผล การคัดเลือก
เป็นต้นไป และให้ใช้สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเท่านั้น และผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๘.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว
๘.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้
๘.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๘.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
๙. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตำแหน่งละ ๔๐๐ บาท
๑๐. เรื่องอื่นๆ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด
และหากคะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากัน ให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันดังนี้
๑๐.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
๑๐.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับ
ปัจจุบันก่อน
๑๐.๓ ถ้าได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า
๑๐.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
๑๐.๕ ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
๑๐.๖ ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน
๑๐.๗ ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน พร้อมกัน ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า
๑๑. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ หลังจากวันคัดเลือกและ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
๑๒. การแต่งตั้ง
เทศบาลตำบลบ้านเพ จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายประยุทธ สุพัฒโสภณ)
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ระยอง
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบ้านเพ
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com